top of page

DIEVKALPOJUMA KĀRTĪBA

DIEVNAMĀ
 

Kalpojiet Kungam ar prieku, nāciet Viņa priekšā ar dziesmām!  Ziniet, ka Kungs, Viņš – Dievs! Viņš mūs radījis un ne mēs paši! Viņa tauta un Viņa ganību avis! 100. psalms 2-3. p. 

m – mācītājs, d  – draudze

 

Dievkalpojumu var ievadīt draudzes dziesma vai muzikāls priekšnesums,  mācītājs saka ievada vārdus


m   Gods ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!

d    Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen!


GRĒKSŪDZE

 

m    Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs!

visi  Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos  un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu – laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: esi man, grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara spēku un palīgu, ka varu atgriezties.Kungs apžēlojies! Kristu apžēlojies! Kungs apžēlojies!


                          DIEVA ŽĒLASTĪBAS UN GRĒKU PIEDOŠANAS PASLUDINĀJUMS

                                                          DIEVA SLAVĒŠANA

 

m    Gods Dievam augstībā!

d     Lai slava Dievam ir un gods par Viņa žēlastību!   Vairs negaida mūs bargais sods,  bet Tēva mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts, un naidam nav vairs varas!


DIENAS LŪGŠANA


m    Tas Kungs ar jums!

d     Un ar tavu garu!

 

    Mācītājs saka/dzied lūgšanu  draudze noslēgumā: Āmen!


BĪBELES LASĪJUMI

 

    Lasītājs noslēdz: Tā Kunga vārds! draudze atbild: Pateicība Dievam!


DZIESMA


EVANĢĒLIJA LASĪJUMS


SVĒTRUNA

 

APUSTUĻU TICĪBAS APLIECĪBA

 

Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, Debess un zemes Radītāju. Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē (mirušo valstībā); trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis Debesīs, sēdies pie Dieva Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu, kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.  Āmen! Āmen! Āmen!


AIZLŪGUMU PIETEIKUMI


DZIESMA


DRAUDZES KOPĪGĀ LŪGŠANA


DZIESMA


Draudze gatavojas Sv. Vakarēdienam. Tiek vākti ziedojumi un pienesti pie altāra.


SVĒTĀ VAKARĒDIENA SAGATAVOŠANA

 

m   Kungs, no tā, kas ir Tavs, mēs Tev pienesam!

d    Pieņem mūs un šīs dāvanas Jēzus Kristus dēļ!

m   Tas Kungs ar jums!

d    Un ar tavu garu!

m   Paceliet savas sirdis!

d    Mēs tās paceļam uz to Kungu.

m   Sacīsim pateicību Dievam, savam Kungam.

d    Tā ir labi un tā piederas.


mācītājs saka/dzied lūgšanu, kas noslēdzas ar vārdiem: „... slavējam Tavu godību dziedādami”

 

d   Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas Kungs! Un Debess un zeme, un Debess un zeme ir pilna Viņa godības. Ozianna augstībā! Lai slavēts ir, kas nāk tā Kunga Vārdā! Ozianna augstībā.

 

mācītājs saka pateicības lūgšanu un atkārto Jēzus Kristus vārdus: 

 

«Mūsu Kungs Jēzus Kristus tajā naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma maizi,  pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem, sacīdams:  «Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota; to dariet, mani pieminēdami.» Tāpat Viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva, sacīdams: «Ņemiet un dzeriet visi no tā; šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu; to dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami.»


LŪGŠANA MŪSU TĒVS DEBESĪS


MIERA SVEICIENS 

 

m   Tā Kunga miers ar jums!

   Miers ar tevi! (draudzē sniedz viens otram sveicienu: “Miers ar tevi!”) 


AGNUS DEI

 

  Ak, Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies, apžēlojies par mums.

Ak, Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies, apžēlojies par mums.

Ak, Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dod mums savu mieru


SVĒTĀ VAKARĒDIENA SAŅEMŠANA


PATEICĪBA

 

m   Pateiciet tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs.  Aleluja!

d    Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi.  Aleluja!


NOSLĒGUMA PATEICĪBAS LŪGŠANA


m   Lūgsim! (mācītājs saka/dzied lūgšanu)

d    (noslēgumā) Āmen!

 

SVĒTĪŠANA

 

Mācītājs svētī draudzi   

d    Āmen! Āmen! Āmen!

 

DZIESMA  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

un paņem līdzi uz Dievkalpojumu

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvībua. " (Jņ.ev. 3:16 )

bottom of page