top of page

Attiecības.  Ģimene.

LEBāL Virsvaldes komisija par homoseksualitātes jautājumu.

Komiteja tiekas Ņujorkas ev. lut. latviešu draudzes lauku īpašumā, Katskiļos 2006.g. no 20.-22. septembrim. Sēdē piedalās prof. Dr. Arvīds Ziedonis (priekšsēdis), māc. Ilze Kuplēna-Ewart (tikai 21.-22. septembrī), māc. Aivars Pelds, māc. Juris Saivars, māc. Laris Saliņš, Zigrīda Ziedone, māc. Kārlis Žols, prāv. Lauma Zušēvica (ex oficio) (21.-22. septembrī).

Preambula:

Jautājumā par homoseksualitāti ir jāvadās no kristīgās mīlestības un jāpaļaujas Svētajam Garam.

1. Katrs cilvēks ir Dieva radīts un nes sevī Dieva līdzību (1. Moz. 1:26). Tādēļ jautājums par seksuālo orientāciju pieprasa lielu nopietnību un iejūtību.

2. Kristus vārdi: „Atgriezieties no grēkiem, un ticiet evanģelijam” aicina visus cilvēkus baznīcas saimē (Mk. ev. 1:15).

3. Homoseksuāli orientēta cilvēka, kuŗš Dieva priekšā ir nožēlojis savus grēkus, dalība Svētajā vakarēdienā un iesaistīšanās draudzes dzīvē un pienākumos atrodas vietējā draudzes mācītāja pastorālās aprūpes ietvaros.

4. Mēs noraidām homoseksualitātes aktīvu un agresīvu propagandu, kas veicina izvirtību un nonicina tradicionālās ģimenes vērtības.

5. Mēs noraidām naida un visa veida vardarbības izpausmes pret homoseksuāli orientētiem cilvēkiem.

6. Atsaucoties uz Svētajiem rakstiem, apstiprinām, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti.

Katskiļos 2006. g. 22. septembrī

Vienbalsīgi pieņemts:

prof. Dr. Arvīds Ziedonis (priekšsēdis)
māc. Ilze Kuplēna-Ewart
māc. Aivars Pelds
māc. Juris Saivars
māc. Laris Saliņš
Zigrīda Ziedone
māc. Kārlis Žols
prāv. Lauma Zušēvica (ex oficio)

Mūsu ieteikums Baznīcas Virsvaldei ir apstiprināt šīs rezolūcijas un darīt tās zināmas LELBāL (no 2020. LELB Pasaulē) draudzēm.

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvībua. " (Jņ.ev. 3:16 )

bottom of page